Deze gearchiveerde website ‘De Vlaamse primitieven' wordt tijdelijk niet meer geactualiseerd. Bepaalde functionaliteiten (vb. gericht zoeken in de collectie) zijn hierdoor mogelijk niet meer beschikbaar. Nieuwsupdates over de Vlaamse primitieven verschijnen voortaan op vlaamsekunstcollectie.be. Vragen over deze website? Neem contact op via info@vlaamsekunstcollectie.be.

Disclaimer/Juridische Kennisgeving

Wij verzoeken u deze juridische kennisgeving aandachtig te lezen. Het bezoek aan of gebruik van deze website betekent dat de bezoeker zich stilzwijgend akkoord verklaart met onderstaande algemene voorwaarden.

Uitgever

De uitgever van deze site is de VZW Vlaamse Kunstcollectie, Fernand Scribedreef 1 (MSK Gent), 9000 Gent.

Beeldgebruik, inhoud en auteursrechten

De Vlaamse Kunstcollectie hecht er veel belang aan dat de aangeboden informatie over de collectie online betrouwbaar en up-to-date is. Omdat de collectiegegevens rechtstreeks uit de registratiesystemen van de partnermusea worden gehaald, staan die musea ook garant voor de kwaliteit ervan. Wanneer nieuwe collectiegegevens en beelden worden opgeladen, worden de oude data automatisch overschreven. Zo blijft de collectie online een levend systeem en kan de bezoeker de nieuwe wetenschappelijke bevindingen op de voet volgen. Naast de collectiegegevens uit de registratiesystemen krijgt de bezoeker ook context- en randinformatie, die de kunstobjecten ruimer kaderen en toelichten. Ook deze informatie moet betrouwbaar en van goede kwaliteit zijn. Daarom doet de Vlaamse Kunstcollectie voor de redactie van de webpublicaties telkens beroep op specialisten.

Teksten, lay-out, afbeeldingen, foto's, logo's, scripts en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht en de andere wetgeving inzake intellectuele eigendom. Kopieën, reproducties, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn verboden zonder uitdrukkelijke voorafgaande geschreven toestemming van de Vlaamse Kunstcollectie of haar juridische vertegenwoordiger. Elke inbreuk kan leiden tot burgerrechtelijke en/of strafrechtelijke vervolging.

Voor beelden met hoge resolutie van werken, aanwezig op deze website, kunt u zich wenden tot Lukas, Art in Flanders (http://www.lukasweb.be), tenzij anders vermeld. Lukas zal u ook steeds doorverwijzen naar SABAM (of andere rechthebbenden) indien nodig. Voor beelden met hoge resolutie van werken uit de collectie van het museum Mayer Van den Bergh dient u rechtstreeks met het museum contact op te nemen: http://www.mayervandenbergh.be .

Als u van mening bent dat voor specifieke onderdelen van deze website het auteursrecht werd geschonden, dan kan u contact opnemen met de Vlaamse Kunstcollectie.
Per e-mail: pascal.ennaert@vlaamsekunstcollectie.be of telefonisch: 0032 (0)9 225 49 24

Persoonsgegevens

De Vlaamse Kunstcollectie wenst de privacy van elke bezoeker van deze site te garanderen en doet dit met inachtneming van alle wettelijke en andere bepalingen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Als u een vraag of opmerking richt aan de Vlaamse Kunstcollectie of als u gebruikmaakt van de registratie- en inlogfuncties van deze website, wordt u gevraagd uw naam en e-mailadres in te vullen. De Vlaamse Kunstcollectie zal deze informatie nooit bekend maken, noch aan derden doorgeven, behalve indien ze daartoe verplicht wordt door een gemachtigde overheidsinstantie. De informatie zal enkel gebruikt worden in verband met onze service(s). We zullen u nooit contacteren voor iets dat geen verband houdt met onze diensten.

Indien u ons uw persoonlijke gegevens overmaakt, kunnen deze in onze bestanden worden opgenomen en verwerkt worden voor het beheer van het ledenbestand, de website en de (verbetering van de) aangeboden service, voor het uitvoeren van marktstudies en enquêtes, of om u te informeren over updates en producten van de Vlaamse Kunstcollectie.

Voor meer informatie of voor klachten over de behandeling van uw persoonsgegevens kunt u terecht bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van het Ministerie van Justitie. (Waterloolaan 115, 1000 Brussel)

Aansprakelijkheid

De Vlaamse Kunstcollectie is niet aansprakelijk voor gebeurlijke fouten op de site. De Vlaamse Kunstcollectie kan in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit de gegevens die u op deze site worden verstrekt of uit het onvolledig, voorbijgestreefd of foutief karakter ervan. De Vlaamse Kunstcollectie kan evenmin aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit het gebruik dat u van deze site maakt.

Voor links naar websites of naar webpagina's van derden, waarover de Vlaamse Kunstcollectie geen zeggenschap heeft wat betreft de inhoud of andere kenmerken, is de Vlaamse Kunstcollectie in geen geval aansprakelijk noch verantwoordelijk.

Indien enige bepaling van deze voorwaarden onafdwingbaar zou zijn, of strijdig met een bepaling van dwingend recht, zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid de geldigheid en de afdwingbaarheid van andere bepalingen niet beïnvloeden.